Obchodní podmínky společnosti NAM system, a.s.
se sídlem: U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64
identifikační číslo: 25862731
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2365
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Orlová, č. účtu: 167656634/0300
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
https://eshop.onisystem.cz
Společnost NAM system, a.s. je plátcem daně z přidané hodnoty.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NAM system, a.s. zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2365, se sídlem U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá 735 64, IČO: 25862731, DIČ: CZ25862731 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při prodeji zboží a služeb na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi společností NAM system, a.s. a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti NAM system, a.s. a vzájemná práva a povinnosti společnosti NAM system ,a.s. a zákazníka v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Internetový obchod je společností NAM system, a.s. provozován na webových stránkách na internetové adrese https://eshop.onisystem.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na uvedených webových stránkách (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky též upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a související právní vztahy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.3. Ujednání (i) jiných smluv mezi společností NAM system, a.s. a zákazníkem, které upravují podmínky pro prodej a koupi zboží, nebo (ii) smluv o poskytování služeb mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1.4. Práva o povinnosti smluvních stran při jednání o uzavření smlouvy, vzniklá na základě smlouvy a při užívání webové stránky se řídí s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, občanským zákoníkem.

1.5. Znění obchodních podmínek může společnost NAM system, a.s. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


ZÁKAZNICKÝ ÚČET
2.1.  Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“) a provádět objednávání zboží či služeb. Zákazník může provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace.

2.2. V žádosti o registraci, v zákaznickém účtu a při objednávání zboží a služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem při žádosti o registraci, v zákaznickém účtu a při objednávání zboží a služeb jsou společností NAM system, a.s. považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a bere na vědomí, že společnost NAM system, a.s. nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit užívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Společnost NAM system, a.s. může kdykoli dle svého uvážení zrušit zákaznický účet v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti stanovené zákonem či smlouvou.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti NAM system, a.s. či třetích osob.


UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží a služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží či služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží, které jsou zákazníkovi zobrazeny následně při výběru druhu dopravy a platby. Nabídka prodeje zboží či poskytování služeb a jejich ceny jsou účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti NAM system, a.s. uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a společnost NAM system, a.s. není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb.

3.2. Pro objednání zboží či služby poté, co zákazník veškeré jím požadované zboží a služby vloží do „košíku“, vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží či službě,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží či ceny za poskytování dané služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží,
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky společnosti NAM system, a.s. je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník společnosti NAM system, a.s. kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností NAM system, a.s. považovány za správné. Společnost NAM system, a.s. neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Toto potvrzení doručení objednávky není akceptací objednávky ve smyslu článku 3.5. těchto obchodních podmínek.

3.4. Společnost NAM system, a.s. je vždy oprávněna dle svého uvážení (např. v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží či služeb, výše kupní ceny/ceny za poskytování služeb, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smlouva mezi společností NAM system, a.s. a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností NAM system, a.s. zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.6. V případě služeb, pronájmu či poskytnutí licence k software je podmínkou jejich poskytování to, že zákazník uzavřel se společností NAM system, a.s. zvláštní smlouvu upravující poskytování dané služby, pronájmu či licence, není-li společností NAM system, a.s. stanoveno ve webovém rozhraní obchodu či v nabídce jinak.


CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může zákazník uhradit společnosti NAM system, a.s. následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku u přepravce zboží (v tomto případě je povinen vystavit kupujícímu účtenku podle zákona o evidenci tržeb dopravce, který dobírkovné vybírá. Zároveň je dopravce povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 167656634/0300.

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti NAM system, a.s. také náklady spojené s balením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy účinnými na území České republiky ve výši 21%. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen platit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti NAM system, a.s.

4.5. Společnost NAM system, a.s. je oprávněna, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4.), požadovat zaplacení celé ceny ještě před odesláním zboží či před zřízením dané služby.

4.6. Případné slevy z ceny zboží či služeb poskytnuté zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Společnost NAM system, a.s. vystaví a zašle zákazníkovi k vyúčtování plateb daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Periodické faktury Společnost NAM system, a.s. vystavuje a zasílá zákazníkovi dle zákazníkem zvolené periody platby nejpozději týden před ukončením období.

4.8. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Není-li ve  smlouvě sjednán způsob doručení zboží, určí jej společnost NAM system, a.s. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě volby či požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Dodání zboží je zajišťováno prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Zákazník si může zboží vyzvednout osobně v sídle společnosti NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, Prostřední – Suchá. V takovém případě není zákazník povinen hradit poštovné a balné.

Ceny poštovného a balného uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno na rámci území České republiky. V případě dodání zboží mimo území České republiky budou náklady spojené s balením a dodáním zboží sjednány individuálně na základě nabídky společnosti NAM system, a.s.

5.3. Je-li společnost NAM system, a.s. podle smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je společnost NAM system, a.s. oprávněna požadovat náklady zpětného zaslání zboží a dále je oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podepíše-li zákazník dodací list, má se za to, že zásilka zboží byla doručena nepoškozená.


ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti společnosti NAM system, a.s. za vady dodaného zboží či poskytnuté služby se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „občanský zákoník“) a zněním těchto obchodních podmínek.

6.2. Společnost NAM system, a.s. poskytuje záruku za jakost zboží v případech uvedených u konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu a se záruční dobou tam uvedenou. Zárukou za jakost se společnost NAM system, a.s. zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro účel uvedený ve webovém rozhraní obchodu, jinak pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti uvedené ve webovém rozhraní obchodu, jinak obvyklé vlastnosti. Tyto účinky však nemá uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od převzetí zboží zákazníkem. Aplikace ustanovení § 2113 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., ve znění p.p., se vylučuje.

6.3. Zákazník je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po dodání a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li společnost NAM system, a.s. zboží, může zákazník odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Zákazník je povinen oznámit společnosti NAM system, a.s. vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do 3 dnů.

6.4. Odpovědnost za vady služeb se řídí smlouvou uzavřenou k poskytování dané služby mezi společností NAM system, a.s. a zákazníkem.

6.5. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník u společnosti NAM system, a.s. na adrese jejího sídla, U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost NAM system, a.s. v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a právy na ochranu průmyslového vlastnictví. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků společnosti NAM system, a.s. a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že společnost NAM system, a.s. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a pravidly uvedenými níže v čl. 8.2. až 8.9.

8.2. Společnost NAM system, a.s. zpracovává jako správce o zákazníkovi tyto osobní údaje: jméno a příjmení, heslo, obchodní firma, adresa místa podnikání či sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uzavřené smlouvy, fakturační údaje, dodací listy, číslo účtu a to za účelem plnění práv a povinností společnosti NAM system, a.s. ze smlouvy uzavřené se zákazníkem a pro ochranu práva a zájmů společnosti NAM system, a.s. (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení) a pro plnění zákonných povinností společnosti NAM system, a.s. (daňové zákony, zákon o účetnictví....)

8.3 Společnost NAM system, a.s. zpracovává jako správce, pokud:
a) kdy jí k tomu zákazník udělí souhlas nebo
b) zákazník zakoupí zboží nebo službu (a pokud to zákazník neodmítne)
o zákazníkovi tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, a to pro účely zasílání informací o zboží a službách společnosti NAM system, a.s.

8.4. Zákazník se zavazuje, své osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost NAM system, a.s. o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Kromě osob dopravujících zboží a provádějících vymáhání pohledávek nebudou osobní údaje zákazníka bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány:
a) pro účely uvedené  v čl. 8.2. po dobu:
           • údaje ve smlouvách, objednávkách, fakturách a dodacích listech do vypořádání všech práv a povinností z uzavřené smlouvy a ještě deset let poté (dle zákona o dani z přidané hodnoty),
           • údaje o registraci do jejího ukončení a tři roky poté,
b) pro účely uvedené v čl. 8.3. a) po dobu odvolání souhlasu zákazníka s tímto zpracováním,
c) pro účely uvedené v čl. 8.3. b) a po dobu tří let od uskutečnění poslední koupě zboží či služeb nebo do doby odmítnutí takového zasílání informací, podle toho, co nastane dříve.

8.7. Osobní údaje údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8. Zákazník má za podmínek uvedených v Nařízení právo požadovat od společnosti NAM system, a.s. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Zákazník má též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování jeho osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo oprávněného zájmu společnosti NAM system, a.s.
Pokud zákazník udělil souhlas se zasíláním informací o produktech a službách, má právo jej kdykoli odvolat. Pokud mu společnost NAM system, a.s. tyto informace zasílá proto, že zákazník zakoupil zboží či službu, má právo vznést námitky proti tomuto použití osobních údajů, a společnost NAM system, a.s. zasílání ukončí.
Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky může zákazník uplatnit prostřednictvím:
             • kontaktního formuláře na webových stránkách: www.nam.cz/gdpr/
             • emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: gdpr@nam.cz
             • dopisem na adresu: U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

8.9. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů na www.nam.cz/gdpr/.


DORUČOVÁNÍ
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. K rozhodování sporů jsou příslušné soudy České republiky s místní příslušností dle sídla společnosti NAM system, a.s..

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nicotné, neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností NAM system, a.s. v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Kontaktní údaje společnosti NAM system, a.s.: adresa pro doručování U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov, adresa elektronické pošty: info@onisystem.cz, telefon +420 596 531 140.


ÚČINNOST
11.1. Tyto obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1.1. 2021.